fbpx

 Algemene voorwaarden IMAGINE SUNSHINE

 

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
IMAGINE SUNSHINE: gevestigd te Deijlerweg 138, 2241 AK te Wassenaar;
Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een bepaalde dienst of product van IMAGINE SUNSHINE wenst af te nemen/afneemt;
Definitie cliënt: de rechtspersoon die de overeenkomst heeft getekend (bedrijf of privé klant)
Definitie diensten: de door IMAGINE SUNSHINE aan cliënt al dan niet online te verkopen en te leveren of verkochte en geleverde diensten, zoals E-books, recepten, video’s etc;
Definitie diensten: de door IMAGINE SUNSHINE aan cliënt te leveren of geleverde diensten, zoals training en coaching; waaronder:
Definitie online-leertraject: de via een online toepassing uit het online-aanbod van IMAGINE SUNSHINE door een cliënt geselecteerde cursus of training.
Definitie deelnemer: een door cliënt aangewezen (extra) deelnemer aan een programma;
Dit programma is uitsluitend voor moeders (to be).


2. Algemeen

2.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

2.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht.

2.3 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.4 Onder de term “schriftelijk” wordt ook verstaan e-mail. Het elektronische systeem van IMAGINE SUNSHINE wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie.


3. Betaling en facturering

3.1 IMAGINE SUNSHINE zendt cliënt facturen voor door haar geleverde of (ingeval van vooruitbetaling) nog te leveren diensten en producten.

3.2 IMAGINE SUNSHINE online programma’s: Voor aanvang van deze diensten dient minimaal 1 derde van de hoofdsom in bezit te zijn van IMAGINE SUNSHINE. De mogelijkheid bestaat om de hoofdsom in 4 termijnen te betalen.

In 4 termijnen: Eerste termijn direct na aanmelding. De resterende bedragen worden met behulp van automatische incasso van je bankrekening of credit card afgeschreven – 2, 3 en 4 maanden na inschrijving. Cliënt ontvangt hiervoor aparte facturen.

3.3 Cliënt dient verschuldigde bedragen inclusief BTW uiterlijk op de overeengekomen betaaldata respectievelijk binnen de overeen gekomen betalingstermijnen te hebben voldaan. Cliënt is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.

3.4 Indien voor de levering van diensten of producten vooruit moet worden betaald, kan cliënt geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan IMAGINE SUNSHINE heeft plaatsgevonden.

3.5 IMAGINE SUNSHINE is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door cliënt aangegeven e-mailadres.

3.6 Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van IMAGINE SUNSHINE, zonder enige korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van IMAGINE SUNSHINE aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

3.7 Indien cliënt niet binnen een overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op een overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is cliënt van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is.

3.8 Alle kosten van invordering van het door cliënt verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van cliënt. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvrage, incassokosten, alsmede de kosten van door IMAGINE SUNSHINE ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen.


4. Verplichtingen van deelnemer bij de uitvoering van een programma

4.1 Deelnemer (resp. een door haar aangewezen (extra) deelnemer) dient zorg te dragen voor het juist en volledig verstrekken van door IMAGINE SUNSHINE gevraagde en/of voor de training/coaching benodigde essentiële informatie.

4.2 Deelnemer resp. een door haar aangewezen (extra) deelnemer dienen zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen bij het volgen van een training/coaching.


5. Rechten van aanbieden betreffende de uitvoering van een programma

5.1 IMAGINE SUNSHINE is gerechtigd:
a. om de inhoud van een programma tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve
verbetering;
b. om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de trainingen en coachsessies in een programma;
c. de planning van onderdelen van een programma ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen;
d. te bepalen welke docent/trainer een training of coaching zal geven, en eventueel een docent/trainer tussentijds te vervangen;
e. (tussentijds) de deelname van een bepaalde cliënt (deelnemer) te weigeren om haar moverende redenen. De betreffende cliënt/deelnemer ontvangt hiervan bericht, zonder dat IMAGINE SUNSHINE gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en reeds voldane betalingen (naar rato van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.


6. Annulering door/opzegging van en verhindering van cliënt (dus niet de deelnemer) 
bij een programma

6.1 Cliënt is gerechtigd deelname door haar of een (extra) deelnemer te annuleren en een overeenkomst betreffende deelname aan een programma te beëindigen. Met een opzegtermijn van 2 weken.

6.2 Annulering van deelname aan een programma respectievelijk opzegging van de overeenkomst dient te geschieden door cliënt door middel van een aangetekende brief aan het adres van IMAGINE SUNSHINE dat is vermeld op de website van IMAGINE SUNSHINE.

6.3 Bij annulering/opzegging door cliënt is IMAGINE SUNSHINE niet gehouden tot restitutie pro rata van het door cliënt betaalde bedrag, en cliënt is onverminderd gehouden eventueel nog verschuldigde betalingstermijnen aan IMAGINE SUNSHINE te voldoen.


7. Aansprakelijkheid

7.1 IMAGINE SUNSHINE is zorgvuldig ontworpen en samengesteld naar beste kennis en weten. Toegang tot en gebruik van de website zijn het risico van de bezoeker. Claims t.a.v. schade en garantie veroorzaakt door mogelijk onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten. IMAGINE SUNSHINE is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade (ook niet voor indirecte- en/of gevolgschade) die kan ontstaan door bezoek aan en gebruik van deze website.

7.2 Alle informatie binnen het door login gegevens beschermde deel van imaginesunshine.nl is bedoeld als inspiratiebron en naslagwerk, niet als medische handleiding. Raadpleeg bij vragen of lichamelijke klachten een (natuur)arts. IMAGINE SUNSHINE is niet aansprakelijk voor nadelige gevolgen die door het volgen van de tips ontstaan.

7.3 IMAGINE SUNSHINE is niet aansprakelijk jegens client voor enige schade voortvloeiende uit deze overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet of bewuste roekeloosheid van IMAGINE SUNSHINE.

7.4 Indien en voor zover op IMAGINE SUNSHINE enige aansprakelijkheid zou komen te rusten, op welke grond dan ook, is deze te allen tijde beperkt tot directe schade, en gelimiteerd tot de uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering van IMAGINE SUNSHINE de betreffende schade dekt en tot uitkering overgaat.

7.5 Afgezien van de in artikel 7.1 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid van IMAGINE SUNSHINE in ieder geval beperkt tot het bedrag dat voor de schade veroorzakende prestatie in rekening is gebracht.

7.6 Iedere schade jegens IMAGINE SUNSHINE, behalve een schade die door IMAGINE SUNSHINE is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.


8. Overmacht

8.1 Indien IMAGINE SUNSHINE door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is IMAGINE SUNSHINE gerechtigd zonder enige verplichting tot schade- vergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van IMAGINE SUNSHINE op betaling door cliënt voor reeds door IMAGINE SUNSHINE verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

8.2 IMAGINE SUNSHINE zal cliënt/deelnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden. IMAGINE SUNSHINE heeft slechts een inspanningsverplichting.

8.3 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden (buiten invloed van IMAGINE SUNSHINE) waardoor IMAGINE SUNSHINE tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden van een docent/trainer, oproer, oorlog, rellen, overstromingen, terrorisme storingen, noodtoestand, elektriciteitsstoringen, en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van IMAGINE SUNSHINE kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens cliënt/deelnemer (verder) nakomt.


9. Uitvoering door derden

9.1 IMAGINE SUNSHINE is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van een overeenkomst.


10. Vertrouwelijkheid

10.1 IMAGINE SUNSHINE zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van cliënt (of deelnemers), tenzij anders is overeengekomen of IMAGINE SUNSHINE daartoe is gehouden op grond van wet- of regelgeving.

10.2 Cliënt resp. deelnemers zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst ter zake van een programma van IMAGINE SUNSHINE of andere cliënts/deelnemers aan een programma hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door IMAGINE SUNSHINE/andere deelnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.


11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Alle rechten voorbehouden. De inhoud van IMAGINE SUNSHINE (teksten, afbeeldingen, foto’s, video’s, ontwerpen etc.) zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IMAGINE SUNSHINE is het niet toegestaan om delen van deze website te gebruiken. Ook kan deze website gegevens bevatten die zijn beschermd door copyright en andere wet- of regelgevingen van derden, en deze zijn daarom op dezelfde wijze beschermd.

11.2 De intellectuele eigendomsrechten betreffende door IMAGINE SUNSHINE ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, programma’s, handouts, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/site van IMAGINE SUNSHINE, e-zines, e-mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van IMAGINE SUNSHINE en gehanteerde software berusten bij IMAGINE SUNSHINE of haar licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven. Reproductie, verspreiden of verkopen van deze materialen is verboden.

11.3 Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht betreffende de genoemde uitingen worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

11.4 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IMAGINE SUNSHINE is het niet toegestaan om enig door IMAGINE SUNSHINE aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.

11.5 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door IMAGINE SUNSHINE geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.


12. Persoonsgegevens

12.1 IMAGINE SUNSHINE behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met cliënt strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.

12.2 IMAGINE SUNSHINE neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van cliënt en door haar aangewezen deelnemers aan een programma. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening (zoals trainingen, events en programma’s) door IMAGINE SUNSHINE.

12.3 Cliënt en deelnemers stemmen in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel.

12.4 Indien een cliënt/deelnemer geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kan hij/zij dit ten alle tijde laten weten aan IMAGINE SUNSHINE en IMAGINE SUNSHINE zal de informatievoorziening dan stop zetten.


13. Verwijzingen naar andere websites

Deze website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar websites welke worden beheerd door derden. IMAGINE SUNSHINE is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Indien je nog vragen hebt, neem dan contact op met ons via contact IMAGINE SUNSHINE of een van de andere hieronder genoemde contactmogelijkheden.


14. Toepasselijk recht en bevoegde rechten

14.1 Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, onverminderd het recht van IMAGINE SUNSHINE een geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet/verdrag bevoegde rechter.

 

Contactgegevens

IMAGINE SUNSHINE
Deijlerweg 138
2241 AK Wassenaar

BTW: NL266225757B01
KvK 72974982

Rekening nummer: NL16 KNAB 0258 1596 85 tnv IMAGINE SUNSHINE

Voor vragen, opmerkingen of andere zaken ben ik via e-mail, direct message op Instagram of privé bericht op Messenger bereikbaar op maandagen, dinsdagen, donderdagen en vrijdagen van 8.30 uur tot 17.30 uur.

Contact: contact@imaginesunshine.nl

DM via Instagram: www.instagram.com/imaginesunshine.nl

PB via Messenger: @imaginesunshine.nl

 

15-01-2019