fbpx

Algemene Voorwaarden – Sprekersopdrachten

Superleuk dat je Kate hebt geboekt om te komen spreken!

Wij gaan enkel met leuke mensen in zee waarbij het voor ons ook goed voelt

dus deze voorwaarden zijn dan ook vooral bijzaak. Toch is het fijn om te weten

wat wij van elkaar kunnen verwachten met het aangaan van deze afspraak. Het

lijkt op het eerst gezicht daarom een beetje formeel maar om aan de

opgeschreven bepalingen rechtskracht te verlenen is dit de nou eenmaal de

vorm. Van bepalingen kan in overleg natuurlijk altijd worden afgeweken.

Wij hebben heel veel zin in de samenwerking!

Mocht je nog vragen hebben dan horen wij dit natuurlijk graag.

 

 

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten inzake het verrichten van werkzaamheden door Kate van IMAGINE SUNSHINE (hierna: Kate) aan de klant en op alle (overige) rechtshandelingen tussen Kate en de klant.

Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

 

Offertes en overeenkomsten

Alle offertes en prijsopgaven die door Kate zijn gedaan zijn vrijblijvend. Kennelijke fouten of vergissingen op haar websites, in offertes, publicaties, e-mailberichten of overeenkomsten binden haar niet.

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de offerte van Kate schriftelijk of via de e-mail heeft aanvaard dan wel op het moment dat de klant op enige andere wijze uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het haar aanbod.

 

Annuleren en verplaatsen van sessie

Bij annulering tot en met vijftien (15) dagen voor of op de eerste datum van de uitvoering van de overeenkomst is een vergoeding verschuldigd van vijfenzeventig procent (75%) van

de overeengekomen vergoeding;

Zestien (16) tot en met dertig (30) dagen voor de eerste datum van de uitvoering van de overeenkomst: vijftig procent (50%) van de overeengekomen vergoeding;

Eenendertig (31) tot en met zestig (60) dagen of voor de eerste datum van uitvoering van de overeenkomst: vijfentwintig procent (25%) van de overeengekomen vergoeding;

Eenenzestig (61) dagen of langer voor de eerste datum van de uitvoering van de overeenkomst: tien procent (10%) van de overeengekomen vergoeding;

Indien de klant de sessie wenst te verzetten naar een andere datum en/of wenst dat de sessie op een andere locatie wordt gegeven, dan heeft Kate het recht de extra kosten die daaruit voortvloeien aan de klant in rekening te brengen.

 

Verplaatsen van een training door Kate en vervanger

Kate behoudt zich het recht voor om ingeval van overmacht, de datum, aanvangstijd en/of plaats van de sessie te wijzigen ofwel de sessie te annuleren. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersomstandigheden; diefstal; brand; belemmeringen door derden; ziekte van Kate; spoedgevallen betreffende Kate’s kinderen; verkeersbelemmeringen; verkeersongeval; stakingen.

De klant wordt zo spoedig mogelijk telefonisch of per e-mail bericht over eventuele wijzigingen.

Indien gezien de situatie het niet mogelijk is om de datum/aanvangstijd/locatie van de sessie te wijzigen, bijvoorbeeld omdat Kate optreedt als spreker bij een evenement dat door de klant georganiseerd is op een vaststaande datum en locatie of omdat de overmachtssituatie plaatsvindt kort voor de aanvang van de sessie, dan zal Kate haar uiterste best doen om voor een vervanger zorg te dagen.

Kan zij niet tijdig een geschikte vervanger vinden, dan heeft Kate het recht de overeenkomst wegens overmacht te ontbinden. In een dergelijk geval is Kate niet aansprakelijk voor enige schade die de klant daardoor lijdt.

 

Uitvoering van de overeenkomst

Iedere overeenkomst leidt voor Kate tot een inspanningsverplichting, waarbij zij gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Kate garandeert niet dat met haar werkzaamheden het beoogde resultaat zal worden bereikt. Het succes is mede afhankelijk van de samenwerking van beide partijen, van de inzet van de deelnemers en van omstandigheden waarop Kate geen invloed kan uitoefenen.

 

Betaling

De klant dient de van Kate ontvangen facturen te betalen binnen de betalingstermijn die op de factuur staat vermeld.

Bij overschrijding van de betalingstermijn, is vanaf de opeisbare datum tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten zijn wettelijk vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.

 

Klachten

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant direct aan Kate kenbaar te worden gemaakt. De klachtbrief dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het nalaten te bevatten, zodat Kate in staat is adequaat te reageren.

Na het indienen van de klacht dient de klant Kate de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

 

Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Informatie geldt als vertrouwelijk, als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij Kate en de klant schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft Kate volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de materialen.

Zonder voorafgaande toestemming van Kate is het de klant niet toegestaan de materialen ter inzage te geven, openbaar te maken of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook.

Kate behoudt het recht het voor de klant uitgevoerde werk voor haar eigen promotie te gebruiken.

Indien de klant in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Kate, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die Kate daardoor lijdt.

Het is zonder voorafgaande toestemming van Kate niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van de sessie.

 

 

IMAGINE SUNSHINE, Deijlerweg 138 te Wassenaar

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 72974982

Januari 2019